تاثیر منفی بیماری‌هراسی بر انسان

تاثیر منفی بیماری‌هراسی بر انسان

«سنجش هراس ناشی از اخبار بیماری‌های واگیردار و مرگ‌آور» پژوهشی است که در آن تاکید شد، «برجسته‌سازی‌های رسانه‌ای می‌تواند در هراس ناشی از اخبار بیمارهای‌ واگیردار و مرگ‌آور تعیین‌کننده باشند.» بهناز معزی، دانشجوی دکتری علوم ارتباطات واحد علوم تحقیقات تهران در این باره گفت: بر اساس یافته‌های این مطالعه که نشان داد مردم «کمتر از میزان مورد انتظار» از خواندن اخبار بیماری‌های واگیر و مرگ‌آور دچار هراس می‌شوند، اما این میزان، قابل اهمیت و داده‌ی مهمی است؛ چراکه مخاطبانی بودند که هراس ناشی از اخبار بیماری‌های واگیردار و مرگ‌آور، برهم خوردن روز کاری و نگرانی از وضعیت سلامت بستگان و نزدیکان را برایشان موجب شده بود که قابل تامل است. همچنین فرضیه میزان افزایش و کاهش «هراس ماندگار در مردم» در تاثیر با «بازنمایی اخبار» در زمان انتشار اخبار بیماری‌های واگیردار و مرگ‌آور از طریق رسانه‌ها در این پژوهش تایید شد که جای کار پژوهش کیفی دارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99890/

ارسال دیدگاه شما

روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه

تاثیر منفی بیماری‌هراسی بر انسان

تاثیر منفی بیماری‌هراسی بر انسان

«سنجش هراس ناشی از اخبار بیماری‌های واگیردار و مرگ‌آور» پژوهشی است که در آن تاکید شد، «برجسته‌سازی‌های رسانه‌ای می‌تواند در هراس ناشی از اخبار بیمارهای‌ واگیردار و مرگ‌آور تعیین‌کننده باشند.» بهناز معزی، دانشجوی دکتری علوم ارتباطات واحد علوم تحقیقات تهران در این باره گفت: بر اساس یافته‌های این مطالعه که نشان داد مردم «کمتر از میزان مورد انتظار» از خواندن اخبار بیماری‌های واگیر و مرگ‌آور دچار هراس می‌شوند، اما این میزان، قابل اهمیت و داده‌ی مهمی است؛ چراکه مخاطبانی بودند که هراس ناشی از اخبار بیماری‌های واگیردار و مرگ‌آور، برهم خوردن روز کاری و نگرانی از وضعیت سلامت بستگان و نزدیکان را برایشان موجب شده بود که قابل تامل است. همچنین فرضیه میزان افزایش و کاهش «هراس ماندگار در مردم» در تاثیر با «بازنمایی اخبار» در زمان انتشار اخبار بیماری‌های واگیردار و مرگ‌آور از طریق رسانه‌ها در این پژوهش تایید شد که جای کار پژوهش کیفی دارد.

لینک کوتاه: http://www.setaresobh.ir/fa/main/detail/99890/

ارسال دیدگاه شما