وظیفه دولت‌ها توسعه و رفاه عمومی است
تأمین کسری بودجه با انسداد فرارهای مالیاتی توسط دولتنمایندگان مبارزه با فساد 
را از دولت احمدی‌نژاد شروع کنندامروز با تاریخخبرنامه
روزنامه در یک نگاه
ویژه نامه
سخن گاه