گروه اجتماعی: افزایش ۱۰ الی ۱۲ سال به شکل پلکانی به سن بازنشستگی و افزایش ۱۲.۵ سال پرداخت حق بیمه اضافی به شکل پلکانی در حال انجام در مجلس یازدهم است که واکنش‌هایی را در پی داشته که در ادامه می‌خوانید: