ستاره صبح، فائزه صدر: مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی مورد نقد و بررسی رسانه ها قرار گرفته است. عده ای از کارشناسان افزایش سن بازنشستگی را تصمیم درست می دانند که به استفاده مطلوب از نیروهای با تجربه می انجامد. اما مخالفان این مصوبه را دارای ابهاماتی دانسته اند و عقیده دارند خروجی این طرح نمی تواند باری از دوش صندوق های بازنشستگی بردارد. ستاره صبح برای بررسی بیشتر این مصوبه گفت و گویی با آلبرت بغزیان اقتصاد دان و استاد دانشگاه انجام داده که در ادامه می خوانید: